Εναλλακτικές Δραστηριότητες
Ζωική παραγωγή
Κτηνοτροφικά φυτά
Δενδρώδη
Βιομηχανικά φυτά
Αρωματικά φυτά
Όσπρια

Εντοπισμένες Καινοτόμες Δράσεις
Ζωϊκή παραγωγή
Δενδροκομία
Βιολογική γεωργία
Βιομηχανικά φυτά
Αρωματικά φυτά
Άλλες δραστηριότητες
    
Χρήσιμα
Ανακοινώσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Γνώση
Διαχείριση Γνώσης

Forum

Σύνδεσμοι

Δημοσκοπήσεις

 

 

Καλώς ήλθατε στις «Αγροεπιλογές»,

την ιστοσελίδα που παρουσιάζει επιτυχημένες περιπτώσεις επιχειρηματικής δραστηριότητας στον ελληνικό αγροτικό τομέα, οι οποίες ήδη εφαρμόζονται από πρώην καπνοπαραγωγικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Η προσπάθεια αυτή υλοποιείται από το Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δίκτυο Παροχής Συμβουλών Καινοτόμων Πρωτοβουλιών στον Αγροτικό Τομέα (Μέτρο 9, Καν. (ΕΚ)2182/02), το οποίο χρηματοδοτείται από το Κοινοτικό Ταμείο Καπνού μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σημειώνεται ότι η επιλογή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που προβάλλονται είναι ενδεικτική και επιδιώκει απλά να καλύψει τόσο γεωγραφικά διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας όσο και διαφορετικά μεγέθη εκμεταλλεύσεων.

Φυσικά υπάρχουν και άλλες επιτυχημένες γεωργικές πρακτικές, οι οποίες ευελπιστούμε στο μέλλον να προβληθούν μέσα από ανάλογα ερευνητικά έργα.

 


Δρ Ειρήνη Τζουραμάνη

Ερευνήτρια Γ

Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών

Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας