Εναλλακτικές Δραστηριότητες
Ζωική παραγωγή
Κτηνοτροφικά φυτά
Δενδρώδη
Βιομηχανικά φυτά
Αρωματικά φυτά
Όσπρια

Εντοπισμένες Καινοτόμες Δράσεις
Ζωϊκή παραγωγή
Δενδροκομία
Βιολογική γεωργία
Βιομηχανικά φυτά
Αρωματικά φυτά
Άλλες δραστηριότητες
    
Χρήσιμα
Ανακοινώσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Γνώση
Διαχείριση Γνώσης

Forum

Σύνδεσμοι

Δημοσκοπήσεις

Καλλιέργεια ροδιών στο χωριό Κόσμιο (Νομός Ροδόπης)

ü  Κινητοποίηση παραγωγών από εταιρία κατασκευής αρδευτικών συστημάτων η οποία θα αναλάβει και την προώθηση του προϊόντος.
ü  Συνολικό κόστος εγκατάστασης: υπολογίζεται στα 750 €/στρέμμα.
ü  Σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας: η συχνή και σωστή άρδευση.
ü  Πλεονέκτημα της καλλιέργειας: η διατήρηση του προϊόντος σε κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους για μεγάλο χρονικό διάστημα.
ü  Προβλεπόμενη έναρξη παραγωγής: από το 3ο έτος.
ü  Προβλεπόμενη τιμή: σύμφωνα με το συμβόλαιο θα είναι η κατώτερη μέση παγκόσμια τιμή της δεκαετίας.

περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες:

Τελικό παραδοτέο 1ου έτους, 2007,

Δίκτυο Παροχής Συμβουλών Καινοτόμων Πρωτοβουλιών στον Αγροτικό Τομέα,

 Μέτρο 9, ΚΑΝ(ΕΚ) 2182/02 Ι.ΓΕ.Κ.Ε.-ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.